+86-21-8027 0272
info@molexy.com
上海墨石

  全部产品 / Products
 • WG516025 椭圆软波导

  WG516025 椭圆软波导

  软波导

  ¥0.00

  ¥0.00

 • WG516024 椭圆软波导

  WG516024 椭圆软波导

  软波导

  ¥0.00

  ¥0.00

 • WG516023 椭圆软波导

  WG516023 椭圆软波导

  软波导

  ¥0.00

  ¥0.00

 • WG516022 椭圆软波导

  WG516022 椭圆软波导

  软波导

  ¥0.00

  ¥0.00

 • WG516021 椭圆软波导

  WG516021 椭圆软波导

  软波导

  ¥0.00

  ¥0.00

 • WG516020 椭圆软波导

  WG516020 椭圆软波导

  软波导

  ¥0.00

  ¥0.00

 • SP7T单刀七掷同轴开关

  SP7T单刀七掷同轴开关

  同轴开关

  ¥0.00

  ¥0.00

 • SP6T单刀六掷同轴开关

  SP6T单刀六掷同轴开关

  同轴开关

  ¥0.00

  ¥0.00

 • SP5T单刀五掷同轴开关

  SP5T单刀五掷同轴开关

  同轴开关

  ¥0.00

  ¥0.00

 • 单刀四掷同轴开关

  单刀四掷同轴开关

  同轴开关

  ¥0.00

  ¥0.00

 • SP3T单刀三掷同轴开关

  SP3T单刀三掷同轴开关

  同轴开关

  ¥0.00

  ¥0.00

 • 单刀双掷开关

  单刀双掷开关

  同轴开关

  ¥0.00

  ¥0.00

 • SPST单刀单掷开关

  SPST单刀单掷开关

  同轴开关

  ¥0.00

  ¥0.00

 • WG516057波导开关 [15 to 22GHz]

  WG516057波导开关 [15 to 22GHz]

  波导开关

  ¥0.00

  ¥0.00

 • WG516056波导开关 [8.2 to 12.4GHz]

  WG516056波导开关 [8.2 to 12.4GHz]

  波导开关

  ¥0.00

  ¥0.00

 • WG516019波导开关 [3.5 to 4.2GHz] WR229

  WG516019波导开关 [3.5 to 4.2GHz] WR229

  波导开关

  ¥0.00

  ¥0.00